ลงนามร่วมมือโครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล : ห้องสมุดอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต

การประชุมใหญ่วิสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1/2561 วาระพิเศษ
January 24, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัยสามัญ ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7
January 24, 2018

ลงนามร่วมมือโครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล : ห้องสมุดอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต

mou5

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ นายกสมาคมอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในโครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล : ห้องสมุดอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post