มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมพัฒนาธุกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ จัดโครงการ “Social Gift Fair 2561″

คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด “โครงการฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม”
January 31, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย C-IQA ครั้งที่ 4/2560
January 31, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมพัฒนาธุกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ จัดโครงการ “Social Gift Fair 2561″

fair6

24-26 มค.61 งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมพัฒนาธุกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ หจก.แอทชีวิตชีวา วิสาหกิจเพื่อสังคม และองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง จ.ครปฐม จัดโครงการ “Social Gift Fair 2561″ โดยมี นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน ณ กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี

การจัดโครงการครั้งนี้ งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำผลงานด้านวิศวกรรมเพื่อสังคม ไปนำเสนอภายในงานด้วย ดังนี้

1. การสร้างนวัตกรรม “หุ่นยนต์เพื่อใช้สอนและรักษาเยียวยาเด็กออทิสติกส์” จากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

2. สินค้าทางการเกษตร “ข้าวสารนครชัยศรี” จากการพัฒนาโรงสีชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง จ.นครปฐม ให้สามารถสีข้าวได้ปริมาณมากและยังคงคุณค่าทางโภชนาการ

3. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวสารนครชัยศรีให้มีเอกลักษณ์เป็นหนึ่งเดียว

นอกจากนี้ยังได้เชิญผู้แทนชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง คุณบุญลือ เจริญมี ประธานสหกรณ์ฯ มาร่วมให้ความรู้และจำหน่ายสินค้าข้าวพันธุ์นครชัยศรีด้วย โดยทางกระทรวงพานิชย์ได้มีการติดต่อโดยตรงกับชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง เพื่อนำสินค้าดังกล่าว มาวางจำหน่ายและเพื่อนำไปเผยแพร่ให้ชุมชนอื่น นำไปเป็นแบบอย่างต่อไป และยังมีสินค้าจากชุมชนต่างๆมาร่วมจำหน่ายภายในงานอีกด้วย

Recent post