การประชุมใหญ่วิสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1/2561 วาระพิเศษ

พิธีให้โอวาทนักกีฬาการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
January 24, 2018
ลงนามร่วมมือโครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล : ห้องสมุดอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต
January 24, 2018

การประชุมใหญ่วิสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1/2561 วาระพิเศษ

president11

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม ใหญ่วิสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1/2561 วาระพิเศษ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ณ สถาบันผู้นำ CP เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยในการประชุมฯ คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการอาวุโส CP ได้กล่าวแนะนำว่า คุณภาพของคน และความเร็วของการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ อยากขอให้อธิการบดีของแต่ละสถาบันช่วยกันสร้างนิสิตนักศึกษาของท่านให้ทันต่อยุค 4.0 ซึ่งเป็นโลกของการเปลี่ยนแปลง ยุคนี้ไม่ใช่ยุคของ “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” อีกต่อไป แต่เป็นยุคได้เปรียบกันที่ “ความเร็ว” จากการตัดสินที่ฉับไว ด้วยขั้นตอนที่สั้นกระชับ ซึ่ง CP ได้ทดลองฝึกกับคนรุ่นหนุ่มสาว โดยให้อำนาจการตัดสินใจ คิดเองติดตามเอง เรียนรู้ด้วยตนเอง ถูก-ผิดรับผิดชอบไป เขาต้องทำทุกอย่างให้สำเร็จอย่างรอบคอบ แล้วรายงานมา วิธีการนี้จะทำให้เขาคิดเป็น ดีกว่าวิธีการอนุมัติให้เขาไปทำ โดยไม่ได้ตัดสินใจเอง เพราะเขาจะขาดความรับผิดชอบ การลงทุนในยุคที่ผ่านมากับธุรกิจที่ทันสมัย 4.0 จะหาคนเก่งได้ง่ายกว่าธุรกิจด้านเกษตร ขอให้มหาวิทยาลัยช่วยสร้างบัณฑิตออกไป ร่วมกันช่วยเหลือผู้ผลิตโดยเฉพาะเกษตรกร เกษตรกรของเราขาด 3 เรื่อง คือ ทุน เทคโนโลยี และที่สำคัญ คือ การตลาด CP ไม่แย่งอาชีพเกษตรกร อะไรที่เกษตรกรทำได้ CP จะเข้าไปส่งเสริม เราต้องไปด้วยกัน ต้องช่วยให้ความรู้ให้เขาอยู่รอด

การลงทุนในยุคที่ผ่านมากับธุรกิจที่ทันสมัย 4.0 จะหาคนเก่งได้ง่ายกว่าธุรกิจด้านเกษตร ขอให้มหาวิทยาลัยช่วยสร้างบัณฑิตออกไป ร่วมกันช่วยเหลือผู้ผลิตโดยเฉพาะเกษตรกร เกษตรกรของเราขาด 3 เรื่อง คือ ทุน เทคโนโลยี และที่สำคัญ คือ การตลาด CP ไม่แย่งอาชีพเกษตรกร อะไรที่เกษตรกรทำได้ CP จะเข้าไปส่งเสริม เราต้องไปด้วยกัน ต้องช่วยให้ความรู้ให้เขาอยู่รอด

Recent post