มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย C-IQA ครั้งที่ 4/2560

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมพัฒนาธุกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ จัดโครงการ “Social Gift Fair 2561″
January 31, 2018
ประชุมหารือการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 6th World Congress of Racket Sport Science 2018”
January 31, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย C-IQA ครั้งที่ 4/2560

C-IQA7

31 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เชิงประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (C-IQA) และบรรยาย “EdPEx ไม่ยากอย่างที่คิด” เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ในการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย C-IQA ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post