มหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ EdPEx รุ่นที่6 ” MU EdPEx Assessor Training”

พิธีลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมพัฒนาวิสาหกิจ Start Up
January 24, 2018
4 นักวิจัย ม.มหิดล คว้ารางวัลจาก สกว. ในงาน “นักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 17
January 24, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ EdPEx รุ่นที่6 ” MU EdPEx Assessor Training”

edpex3

วันที่ 10 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและบรรยาย “พื้นฐานของการตรวจประเมิน” โดยกล่าวถึงความสำคัญในการจัดอบรม และ การมีจริยธรรมในการประเมินคุณภาพ รวมถึงข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพต่างๆ จากนั้น นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ บรรยายในหัวข้อ “การจัดทำ Key Factor” โดยมีผู้แทนส่วนงาน ต่างๆ 44 คน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องมหาสวัสดี ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการฝึกอบรม MU EdPEx Assessor Training เพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx พร้อมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์ประเมิน การให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาส่วนงาน สามารถสะท้อนผลการประเมินให้แก่ส่วนงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดรุ่นที่ 6 โดยจัดกิจกรรมที่ 1 การอบรม“กระบวนการตรวจประเมินตามแนว TQA” ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2561 และกิจกรรมที่ 2 Workshop “การจัดทำ Consensus Review และ Site Visit Planning”ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2561

Recent post