5 ส่วนงาน ม.มหิดล รับรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมเสวนา Science Café ตอน จันทรุปราคาและความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และการชมจันทรุปราคาเต็มดวง
February 1, 2018

5 ส่วนงาน ม.มหิดล รับรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

g-green2

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ เพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ โรงแรม และสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับดีเยี่ยม (สีทอง) ให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ในปี 2560 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในโอกาสนี้มีส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัล 5 ส่วนงาน ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2560 ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2560 ระดับดีมาก (G เงิน) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว รองศาสตราจารย์ เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร แย้มนิล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลตามลำดับ

Recent post