คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับบริษัท Bombardier Transportation
January 24, 2018
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45
January 30, 2018

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “OECD GLP Implementation for Test Facility”

OECD4

วันที่ 15 – 16 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ เข้าร่วมสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาการหัวข้อ “OECD GLP Implementation for Test Facility” ซึ่งจัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ณ โรงแรม ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จ.นนทบุรี เพื่อให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามหลักการ OECD GLP พร้อมทั้งหลายองค์กรร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้รับการรับรองให้เป็นหน่วยทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์และห้องปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์ OECD GLP แห่งแรกของประเทศไทย และเป็นการพัฒนาศักยภาพ National OECD GLP Compliance Monitoring Authority (CMA) ของประเทศไทยด้วย

Recent post