อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “OECD GLP Implementation for Test Facility”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับบริษัท Bombardier Transportation
January 24, 2018
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45
January 30, 2018

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “OECD GLP Implementation for Test Facility”

OECD4

วันที่ 15 – 16 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ เข้าร่วมสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาการหัวข้อ “OECD GLP Implementation for Test Facility” ซึ่งจัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ณ โรงแรม ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จ.นนทบุรี เพื่อให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามหลักการ OECD GLP พร้อมทั้งหลายองค์กรร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้รับการรับรองให้เป็นหน่วยทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์และห้องปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์ OECD GLP แห่งแรกของประเทศไทย และเป็นการพัฒนาศักยภาพ National OECD GLP Compliance Monitoring Authority (CMA) ของประเทศไทยด้วย

Recent post