การประชุมเสวนาวิชาการหัวข้อ “The Roles of Academic Institutions in Global Health”

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัยสามัญ ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7
January 24, 2018
รับมอบเงินสมทบทุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
January 24, 2018

การประชุมเสวนาวิชาการหัวข้อ “The Roles of Academic Institutions in Global Health”

GlobalHealth1

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาวิชาการหัวข้อ “The Roles of Academic Institutions in Global Health” จัดโดย กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล ณ ห้องภัทรมหาราชการุณย์ ชั้น ๕ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านสุขภาพโลก ส่งเสริมบทบาทและความร่วมมือ และเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพโลกให้กว้างยิ่งขึ้น วิทยากรประกอบด้วย นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และแพทย์หญิงอรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง ผู้อํานวยการกองการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการอภิปรายโดย นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นนักวิชาการจากทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลจากหน่วยงานภายนอกที่มีความสนใจในเรื่องของ Global Health รวมทั้งสิ้นประมาณ 200 คน

Recent post