โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2 บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ ต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

ผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในโอกาสปีใหม่ 2561
January 24, 2018
โครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 23
January 24, 2018

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2 บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ ต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

person5

วันที่ 18 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ ต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย” ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ได้เน้นย้ำให้บุคลากรทำตัวให้เป็นน้ำครึ่งแก้ว ที่สามารถเติมความรู้ได้เสมอ เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ต่างๆ ที่ได้รับมาใหม่ มาพัฒนาตนเอง และช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกันต่อไปในอนาคต

Recent post