ผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในโอกาสปีใหม่ 2561
January 24, 2018
โครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 23
January 24, 2018

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2 บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ ต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย