มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัยสามัญ ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

ลงนามร่วมมือโครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล : ห้องสมุดอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต
January 24, 2018
การประชุมเสวนาวิชาการหัวข้อ “The Roles of Academic Institutions in Global Health”
January 24, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัยสามัญ ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

19 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมสมัยสามัญ ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 มกราคม 2561

การประชุมสมัยสามัญ ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สภานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดเครือข่ายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในการกำหนดนโยบายการทำงานของสภานิสิตนักศึกษา ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินงานของสภานิสิตนักศึกษาตามบริบทแต่ละสถาบัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนสภานิสิตนักศึกษาประมาณ 80 คน จาก 27 สถาบัน ทั่วประเทศ

การประชุมในครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การเสวนา “ให้…ได้อะไร” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คุณนงลักษณ์ พิทักษ์ธรรมนาถ จาก Happy Dolls Project และคุณธีรัช พิริยะปัญญาธร ผู้แทนจากธนาคารจิตอาสา เพื่อปลูกจิตสำนึกการทำงานจิตอาสาผ่านการบอกเล่าประสบการณ์และการบรรยาย เพื่อให้เห็นคุณค่าและความหมายของการทำงานจิตอาสา ความสำคัญของการแบ่งปัน นอกจากนี้ มีกิจกรรม “สมุดส่งใจ” เป็นการทำสมุดบันทึกจากกระดาษใช้แล้ว 1 หน้า (กระดาษหน้าเดียว) เพื่อรวบรวมและมอบให้แก่ผู้ที่ต้องใช้ ผ่านกลุ่มจิตอาสา “สมุดเพื่อน้อง” ภายใต้สังกัดมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกิจกรรมทัศนศึกษา “เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา คุณค่าและความหมายของมหาวิทยาลัยมหิดล และจังหวัดนครปฐม” เพื่อเชื่อมโยงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและชุมชน ทั้งยังเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และสานความสัมพันธ์เครือข่ายองค์กรนิสิตนักศึกษาของประเทศไทย

Recent post