ลงนามร่วมมือโครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล : ห้องสมุดอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต
January 24, 2018
การประชุมเสวนาวิชาการหัวข้อ “The Roles of Academic Institutions in Global Health”
January 24, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัยสามัญ ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7