คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Institute of Urban Environment, Chinese Academy of Sciences ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

The 1st Mahidol University (MU – CMU) Symposium
January 24, 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับบริษัท Bombardier Transportation
January 24, 2018

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Institute of Urban Environment, Chinese Academy of Sciences ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

china1

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์
ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.สุกัญญา เสรีนนท์ชัย และ อาจารย์ ดร.นพพล อรุณรัตน์ อาจารย์ประจำคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับ Professor Shen Yu นักวิทยาศาสตร์อาวุโส และผู้อำนวยการบริหาร Institute of Urban Environment, Chinese Academy of Sciences ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการประสานงานหลักจาก ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในโอกาสหารือความร่วมมือจัดทำโครงร่างงานวิจัยในหัวข้อ “Environment Based Economics Planning at a Watershed Scale” รวมถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันในอนาคต ณ ห้องประชุม 1203 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post