พิธีให้โอวาทนักกีฬาการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

การสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี Driving Forward to World Class University (ครั้งที่ 3)
January 24, 2018
การประชุมใหญ่วิสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1/2561 วาระพิเศษ
January 24, 2018

พิธีให้โอวาทนักกีฬาการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

sport02

วันที่ 18 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีให้โอวาทนักกีฬาการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงานและ อวยพรนักกีฬา ณ ห้องประชุม 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งจะ ทำการแข่งขันที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) เป็นเจ้าภาพร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง ระหว่าง วันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ 7 ชนิดกีฬา มีสถาบันเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 28 สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล วอลเลย์บอลชายหาด และ เปตองจากผลการแข่งขันดังกล่าว มี 5 ชนิดกีฬาได้ผ่านการแข่งขันเข้าสู่รอบมหกรรม ได้แก่ บาสเกตบอล (ทีมชายและหญิง) วอลเลย์บอล (ทีมชาย) ฟุตบอล เซปักตะกร้อ (ทีมชายคู่) และเปตอง 2 ประเภท ได้แก่ หญิงเดี่ยว 1 คน ชายเดี่ยว 1 คน

รอบมหกรรม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งสิ้น 20 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล บาสเกตบอล เปตอง วอลเลย์บอล ดาบสากล เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน กอล์ฟ ยูโด เรือพาย หมากกระดาน ดาบไทย ยิงปืน ซอฟท์บอล เซปักตะกร้อ และรักบี้ฟุตบอล รวมจำนวนนักกีฬา 235 คน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ อาทิ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่ประจำทีมกีฬา เจ้าหน้าที่ประสานงานส่วนกลาง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ และพนักงานขับรถ จำนวน 87 คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 322 คน ทั้งนี้ทีมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ชุดแรก ออกเดินทางในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 นี้

Recent post