การสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี Driving Forward to World Class University (ครั้งที่ 3)

งาน “มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 14” ภายใต้แนวคิด “เลี้ยงสัตว์ต่างถิ่นอย่างปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
January 24, 2018
พิธีให้โอวาทนักกีฬาการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
January 24, 2018

การสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี Driving Forward to World Class University (ครั้งที่ 3)

stategy01

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี Driving Forward to World Class University (ครั้งที่ 3) ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนตัวชี้วัด กำหนดค่าเป้าหมายให้ชัดเจน ทบทวนกลยุทธ์ (Strategic Initiatives) ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals) และเพื่อคัดเลือกโครงการขับเคลื่อนระดับมหาวิทยาลัย (Initiatives Projects) ร่วมสัมมนาโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และผู้อำนวยการกองในสำนักงานอธิการบดี รวม 70 ท่าน

Recent post