กิจกรรม “Walk & Run to Happy MU: ขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงานของนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยมหิดล”

เทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติ เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 10
January 30, 2018
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ
January 30, 2018

กิจกรรม “Walk & Run to Happy MU: ขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงานของนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยมหิดล”

walk6

25 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และนักสร้างสุขของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมกิจกรรม “Walk & Run to Happy MU: ขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงานของนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยมหิดล” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H) สำหรับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงแนวทางการสนับสนุนโครงการ มหาวิทยาลัยแห่งความสุข รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม จากนั้น ผู้ร่วมงานร่วมกิจกรรม Walk & Run to Happy MU ในเส้นทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคม – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา – สนามฟุตบอล – คณะวิทยาศาสตร์ – คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ – วิทยาลัยนานาชาติ – สำนักงานอธิการบดี – คณะวิศวกรรมศาสตร์ – สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H) สำหรับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักสร้างสุข ให้สามารถนำข้อมูลจาก HAPPINOMETER ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาความผูกพันและความสุขของบุคลากรเพื่อองค์กรแห่งความสุข สามารถกำหนดแผนกิจกรรมได้อย่างมีเป้าหมายและมีทิศทาง สามารถติดตามและประเมินผลความสำเร็จของกิจกรรม รวมถึงจัดทำรายงานผลสำเร็จของการสร้างเสริมความผูกพัน ความสุข และองค์กรแห่งความสุขได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Recent post