มหาวิทยาลัยมหิดล คว้าอันดับ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities

Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561
January 30, 2018
การประกวด MU-IR Ambassadors Contest 2017 รอบชิงชนะเลิศ
January 30, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล คว้าอันดับ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities

webometrics

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม “Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี” ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้ร่วมงานจากทุกกลุ่มสายงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

งาน “Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี” จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกสายงานของมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีโอกาสพบปะและสื่อสารรวมทั้งเป็นเวทีให้มีการซักถาม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกันกับทีมบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องในทิศทางการบริหารงาน สามารถนำพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

โดยงาน Meet the President ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ เข้ารับตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา โดยได้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนส่วนงานสำหรับโครงการที่สนับสนุนพันธกิจจำนวนทั้งสิ้น 181,503,700 บาท ในด้านพัฒนาคุณภาพ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ด้านวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และด้าน IT Infrastructure

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรื่องน่ายินดี ดังนี้

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2018 (Times Higher Education World University Ranking 2018) โดย THE ได้ประกาศผลจำนวน 1,102 มหาวิทยาลัย จาก 77 ประเทศทั่วโลก ที่ติดอันดับในครั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยมหิดลคงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอันดับดีที่สุดของไทย ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 501 – 600 ของโลก

นอกจากนี้ เว็บไซต์ www.usnews.com ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 1,000 มหาวิทยาลัยจากทั่วโลก ประจำปี 2560 “Best Global Universities Rankings 2018” มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับที่ 509 ของโลก และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย ซึ่งสะท้อนในเห็นถึงความเป็นเลิศและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพของการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างบัณฑิตไทยที่มีคุณภาพและพร้อมสู่การทำงานในระดับนานาชาติได้

และจากผลสำรวจจ UI Green Metric World University Ranking 2017 ที่จัดทำโดย University of Indonesia มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย (UI) ได้ประกาศว่า มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก เป็นอันดับที่ 86 ของโลก และอันดับ 1 ของประเทศไทย จากจำนวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับรวมทั้งสิ้นจำนวน 619 แห่ง จากเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การจัดการขยะ การใช้น้ำ การจัดการระบบขนส่ง และ การศึกษา