คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมเสวนา Science Café ตอน จันทรุปราคาและความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และการชมจันทรุปราคาเต็มดวง

ประชุมหารือการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 6th World Congress of Racket Sport Science 2018”
January 31, 2018
5 ส่วนงาน ม.มหิดล รับรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
February 1, 2018

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมเสวนา Science Café ตอน จันทรุปราคาและความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และการชมจันทรุปราคาเต็มดวง

sc3

เมื่อวันที่ ‪31‬ ‪มกราคม 2561‬ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเสวนา Science Café ตอน “จันทรุปราคาและความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และการชมจันทรุปราคาเต็มดวง” ณ ห้องประชุม N101 และบริเวณลานหน้าอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) โดยมีการบรรยายหัวข้อ “การดูจันทรุปราคาเต็มดวง และแนะนำกว้างๆ เรื่อง ดาราศาสตร์ พหุพาหะ” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล (นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560) อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การบรรยายหัวข้อ “คลื่นโน้มถ่วง: ผลงานของ LIGO กับรางวัลโนเบล 2017” โดย ดร.ธารา เฉลิมทรงศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล การบรรยายหัวข้อ “การสังเกตเหตุการณ์ดาวนิวตรอนรวมตัวกันด้วยวิธีการต่างๆ” โดย 
ดร.วฤทธิ์ มิตรธรรมศิริ 
อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ การบรรยายหัวข้อ “การตีความผลการสังเกตเหตุการณ์ดาวนิวตรอนรวมตัวกันด้วยวิธีการต่างๆ” โดย ดร.เพชระ ภัทรกิจวานิช อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและแนะนำวิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ กิจธารา

Recent post