ประชุมหารือการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 6th World Congress of Racket Sport Science 2018”
January 31, 2018
5 ส่วนงาน ม.มหิดล รับรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
February 1, 2018

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมเสวนา Science Café ตอน จันทรุปราคาและความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และการชมจันทรุปราคาเต็มดวง