วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิมั่นพัฒนา เปิด “ศูนย์วิจัยภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน แห่งแรกของโลก
February 21, 2018
โครงการ “พัฒนาศักยภาพเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาระบบไฟฟ้าชุมชนบ้านโรงหวด”
February 21, 2018

แสดงความยินดีนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์

congrats

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ในโอกาสได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระบริหารงาน ‭‭2561-2563‬ โดยจะมีการนำเสนอ‬ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมรับทราบและอนุมัติเพื่อดำเนินตามขั้นตอนและนำเรียนที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องจรินทรยารัศมิ์ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ เกิดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2498 สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติ-นรีเวชวิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจการจัดการ (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อุปนายกแพทยสภา นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นนายแพทย์ใหญ่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแห่งโรงพยาบาลตำรวจ

ผลงานดีเด่นที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จในการรักษาผู้ชายที่เป็นหมันให้มีบุตรโดยเทคโนโลยี่เทเซ่/อิ๊กซี่ (TESE/ICSI) เป็นรายแรกของประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการรักษาผู้มีบุตรยากโดยเทคนิคกิ๊ฟท์ (GIFT) เป็นรายแรกของประเทศไทย เคยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเซ็นคาเบรียล นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย และได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้เป็นผู้ถวายพระประสูติการแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานกรรมการบริษัท เจตนิน จำกัด

Recent post