ผู้บริหาร ม.มหิดล รับมอบ ส.ค.ส พระราชทาน จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
February 13, 2018
รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
February 19, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก Royal University of Bhutan

bhutan3

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก Royal University of Bhutan และคณะ พร้อมบรรยายหัวข้อ “Quality Assurance System: Mahidol University” และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการจัดการศึกษาระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 531 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post