นักศึกษามหิดลอินเตอร์ได้รับเลือกทำกิจกรรมร่วมกับ UN
February 26, 2018
การเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จากผู้แทนส่วนงาน
March 2, 2018

ผู้แทนจากธนาคารกรุงเทพ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในโอกาสปีใหม่ 2561

????????????????????????????????????

bbl

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจากธนาคารกรุงเทพ ในโอกาสเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2561 ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post