มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก ASEAN University Network (AUN) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018 26 – 27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
March 2, 2018
ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ร่วมจัดสัมมนาประจำปี The 8th Indian Ideas and Thoughts เรื่อง “Ideas and Scopes of Tourism between India and Thailand”
March 2, 2018

“เสวนา ก.พ.อ. 60 ในการกำหนดตำแหน่งวิชาการ และบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนความก้าวหน้าบุคลากร”

forum5

28 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงรวงผึ้ง สุทเธนทร์รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ในการเสวนาวิชาการ เรื่อง “เสวนา ก.พ.อ. 60 ในการกำหนดตำแหน่งวิชาการ และบทบาทของมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนความก้าวหน้าบุคลากร” โดยมีศาสตราจารย์คลินิก พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการเสวนา สำหรับการเสวนาในครั้งนี้มี ศาสตราจารย์
พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ 
ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post