พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรุ่นที่ 20
February 12, 2018
การประชุมระดับนโยบาย (Policy Forum) ด้านการย้ายถิ่นอย่างปลอดภัยในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
February 12, 2018

ขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

aun2

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยคณะกรรมการที่มาตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดลระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561 มีจำนวน 6 ท่าน จาก 5 ประเทศ ได้แก่

– Mr. Johnson Ong Chee Bin (AUN-QA Expert & Technical Team) From Singapore

– Prof. Dr. Rohaida Mohd. Saat (UM) From Malaysia – Assoc. Prof. Dr. Arnel Uy (DLSU) From Philippines

– Dr. Nguyen Quoc Chinh (VNU-HCM) From Vietnam

– Prof. Ir. Dr. Shahrir Abdullah (UKM) From Malaysia

– Prof. Dr. Hanna H. Bachtiar-Iskandar, DDS, PhD (UI) From Indonesia

โดยได้ทำการตรวจประเมิน จำนวน 3 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ (นานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์

Recent post