10 นักวิจัยม.มหิดล คว้ารางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561
February 2, 2018

การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2018

prince1

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรสุขภาพระดับโลก อาทิ องค์การอนามัยโลก (WHO) ธนาคารโลก องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ และหน่วยงานระดับนานาชาติต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2018 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “Making the World Safe from the Threats of Emerging Infectious Diseases” : ร่วมสร้างโลกที่ปลอดภัยจากภัยคุกคามของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ   การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็น

การประชุมนานาชาติด้านสุขภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานระดับนานาชาติเข้าร่วมประชุมและเสนอประเด็นนโยบายด้านสุขภาพที่สำคัญ อันจะก่อประโยชน์ให้เกิดแก่ นักวิชาการและผู้นำด้านสาธารณสุขของไทย ในการสร้างเครือข่ายกับองค์กร นักวิชาการ และผู้นำด้านสาธารณสุขระดับโลก รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งผลดีต่อประเทศไทยในการแสดงบทบาททางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ประจักษ์แก่เวทีโลก  

ในการนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.55 น. และร่วมฟังการบรรยายในพิธีเปิด   รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2560 แบ่งเป็น 2 สาขา ได้แก่  สาขาการแพทย์ และสาขาการสาธารณสุข ซึ่งผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 สาขาการแพทย์ ได้แก่ โครงการจีโนมมนุษย์ (The Human Genome Project) ผู้ได้รับพระราชทาน

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 สาขาการสาธารณสุข ได้แก่ ศาสตราจารย์พอร์ทเตอร์ ดับเบิลยู แอนเดอร์สัน จูเนียร์ นายแพทย์จอห์น บี รอบบินส์ แพทย์หญิงราเชล  ชเนียสัน ศาสตราจารย์นายแพทย์มธุราม ซานโตชาม    

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก ในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลอง 100 ปี  แห่งการพระราชสมภพ 1 มกราคม 2535 ดำเนินงานโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน  มอบรางวัลให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ   ด้านการแพทย์ 1 รางวัล  และการสาธารณสุข 1 รางวัล เป็นประจำทุกปีตลอดมา  แต่ละรางวัลประกอบด้วย เหรียญรางวัล,  ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 100,000 เหรียญสหรัฐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์  พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  โดยในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในฐานะผู้ริเริ่มรางวัลอันทรงเกียรติจะเชิญผู้รับพระราชทานรางวัลฯ มาเยือนและแสดงปาฐกถาเกียรติยศ  ในผลงานที่ได้รับด้วย

Recent post