เดิน – วิ่งครบรอบ 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
February 12, 2018
ขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน
February 12, 2018

พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรุ่นที่ 20

doctor11

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล รักษาการแทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 20 (จำนวน 70 คน) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

การอบรมจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตามที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรมดังกล่าวร่วมกับสำนักงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยการฝึกอบรมมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ‪11‬ ‪กุมภาพันธ์ – 29‬ ‪มีนาคม‬ ‪2561‬ จัดอบรมทั้งสิ้น 11 หลักสูตร ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมศึกษาดูงานโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี ด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ จึงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของทั้ง 2 ประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และประสานความร่วมมือในการพัฒนางานทางการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

Recent post