การประชุมระดับนโยบาย (Policy Forum) ด้านการย้ายถิ่นอย่างปลอดภัยในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
February 12, 2018
ต้อนรับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมี แสดงปาฐกถาเนื่องในโอกาสฉลอง 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล‬
February 12, 2018

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ “Symposium on ICT in Medicine and Public Health” และเปิดหน่วย MIRU

011

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วย “Mahidol-Bremen Medical Information Research Unit ” (MIRU) เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการพัฒนางานวิจัยด้านสารสนเทศทางการแพทย์

ซึ่งในช่วงเช้า เป็นพิธีเปิดการประชุมวิชาการ “Symposium on ICT in Medicine and Public Health” โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิด และรองศาสตราจารย์ เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีผู้แทนจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง Grandauditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.มหิดล ศาลายา

Recent post