ดร.ภูมิ ชัยรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับดีมากจนบุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับดี
March 2, 2018
“เสวนา ก.พ.อ. 60 ในการกำหนดตำแหน่งวิชาการ และบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนความก้าวหน้าบุคลากร”
March 2, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก ASEAN University Network (AUN) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018 26 – 27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

LOGO_AUN_QA2018

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ระว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก ASEAN University Network (AUN) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018 ในหัวข้อ“QA in Higher Education for SDGs: Converging Global Aspiration with National Realities” ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network – AUN) และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ AUN มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมหนึ่งภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนที่จัดขึ้นเพื่อรองรับการเปิดเสรีภาพด้านการศึกษานั้น คือ การสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับในอาเซียน (AUN Quality Assurance – AUN-QA) การประกันคุณภาพการศึกษาถือเป็นกลไกหนึ่งที่นำมาใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ได้กำหนดเอาไว้ในระดับอาเซียน

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs) ที่เกี่ยวข้องกับความยากจน สุขภาพและความเป็นอยู่ ความเสมอภาคทางเพศ การบริโภคและการผลิตที่มีความรับผิดชอบ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ หัวข้อการประชุมในปีนี้จึงเป็นการส่งเสริมบทบาทของการประกันคุณภาพในการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเร่งผลสำเร็จของ SDGs ยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาคมอาเซียนและทั่วโลก

การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนการนำระบบและกลไกมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และเพื่อพัฒนาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกเครือข่าย รูปแบบจัดประชุมประกอบด้วย Plenary Lecture, Keynote Lecture, Panel Discussion, การนำเสนอผลงานวิชาการ และ Campus Tour คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 คน แบ่งเป็นชาวต่างประเทศ จำนวน 250 คน และชาวไทย จำนวน 100 คน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยากร (ชาวไทยและชาวต่างชาติ) จำนวน 30 คน และคณะกรรมการจัดงานฯ และฝ่ายเลขานุการจัดงานฯ จำนวน 20 คน

สำหรับกำหนดการ AUN-QA International Conference 2018 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 จัดประชุม ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้เชิญ Dr.Libing Wang, Chief, Section for Educational Innovation and Skills Development (EISD), UNESCO Bangkok แสดงปาฐกถา เรื่อง “The Challenges of SDGs for QA in Higher Education” และในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จะมี Campus Tour ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เลือกใน 2 เส้นทาง คือ โรงพยาบาล ศิริราช – พิพิธภัณฑ์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้าร่วมงานสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้ไปสู่ระดับหลักสูตร องค์กรได้ และเกิดเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับนานาชาติ

ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.qd.mahidol.ac.th/aunqa2018  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร. 0-2849-6059

Recent post