มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก Royal University of Bhutan
February 19, 2018
พิธีเปิดการแข่งขันวิ่งจูงกันรัน (Joong กัน Run วันแห่งความรัก)
February 19, 2018

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

teach

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีศักดิ์ แทนวันดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 นอกจากการทำงานด้านการเรียนการสอนที่ท่านมีคุณลักษณะของความเป็นอาจารย์ที่น่านับถือเป็นแบบอย่างแล้ว ท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคตับและโรคระบบทางเดินอาหาร มีผลการวิจัยที่โดดเด่นและได้รับคำชมเชยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศมากมาย โดยผลงานที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก

รศ.นพ.ทวีศักดิ์ กล่าววว่า ในผู้ป่วยที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง คือ ไวรัสตับอักเสบชนิดบี และไวรัสตับอักเสบชนิดซีนั้น คาดว่ามีคนไทยเป็นสองโรคนี้ ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน ถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศในระดับหนึ่ง เพราะโรคดังกล่าวอาจก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้หลายโรค เช่น ตับแข็ง มะเร็งตับ ฯลฯ ซึ่งก็พบได้บ่อยในคนไทย จึงได้มีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการใช้ยาสำหรับรักษาผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบชนิดบีในเรื่องของ “ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา Entecavir (เอนเทคคาเวียร์) เทียบกับ Tenofovir (ทีโนโฟเวียร์) ในการรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบชนิดบี เรื้อรัง” ซึ่งพบว่ายาทั้ง 2 ชนิด ไม่มีความแตกต่างกัน และให้ผลในการรักษาดีมาก สามารถกดเชื้อไวรัสได้เป็นที่น่าพอใจ รวมถึงลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี เป็นที่น่าดีใจว่าในปัจจุบันยาทั้ง 2 ตัว ได้รับการบรรจุให้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ผู้ป่วยไม่ว่าจะใช้สิทธิการรักษาใดก็สามารถเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้น หากผู้ป่วยเกิดไวรัสเดื้อต่อยาตัวหนึ่งก็สามารถใช้ยาอีกตัวหนึ่งทดแทนได้ ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้จะช่วยเพิ่มข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับแพทย์ผู้ทำการรักษามากขึ้น และที่สำคัญเมื่อได้รับการบัญจุในบัญชียาหลักทำให้ราคายาถูกลงถึง 5 เท่า ถือเป็นผลดีต่อผู้ป่วยและประเทศชาติเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ อาจารย์ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาไวรัสตับอักเสบชนิดบี ที่น่าสนใจอื่นๆอีก เช่น สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิ ความที่ไวรัสตับอักเสบ บีพบได้บ่อยในคนไทย ผู้ป่วยโรคข้อรูมาตอยด์ (Rheumatoid) จำนวนหนึ่งก็อาจมีไวรัสตับอักเสบ บี หากมีการให้ยากดภูมิ บางรายอาจทำให้เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีกำเริบได้ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่า ยากดภูมิบางตัวที่มีการใช้บ่อยๆ ในผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อรูมาตอยด์ (Rheumatoid) และโรคสะเก็ดเงิน คือยา เมโทเทรกเซท (Methotrexate) อาจทำให้ไวรัสบีกำเริบหรือไม่ซึ่งพบว่าเชื้อไวรัสไม่กำเริบ ดังนั้นหากผู้ป่วยที่ไวรัสสงบหมายความว่าก็ไม่จำเป็นต้องให้ยากดไวรัสเพิ่มในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ลดค่าใช้จ่ายและลดอาการข้างเคียงจากยาโดยไม่จำเป็นอีกด้วย

ที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งในผลงานของอาจารย์ ที่ทำงานวิจัยโดยที่ไม่ได้ใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่ผลที่ได้สามารถนำมาต่อยอดพัฒนา สร้างประโยชน์ให้กับวงการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยได้อย่างมากมาย สมกับที่อาจารย์ได้คัดเลือกให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

Recent post