ม.มหิดล จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561
February 5, 2018
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับทีมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน
February 6, 2018

งาน “From Green To Sustainable University”

green8

5 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน“From Green To Sustainable University” บรรรยายพิเศษเรื่อง มหาวิทยาลัยไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ละการบรรยายพิเศษประสบการณ์จากเกาหลีสู่แนวทางเริ่มต้นสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดย ศาสตราจารย์ แท ยุน ปาร์ค (Tae Yoon Park) จากมหาวิทยาลัยยอนเซ ซึ่งมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งด้านกายภาพและการเรียนการสอน จนติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย นอกจากนี้ยังมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยในประเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านบริหารทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ทั้งนี้โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้อง Auditorium อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post