ขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน
February 12, 2018
พิธีเปิดการประชุมวิชาการ “Symposium on ICT in Medicine and Public Health” และเปิดหน่วย MIRU
February 12, 2018

การประชุมระดับนโยบาย (Policy Forum) ด้านการย้ายถิ่นอย่างปลอดภัยในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ipsr1

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ University of Sussex จากสหราชอาณาจักร ภายใต้โครงการส่งเสริมการย้ายถิ่นอย่างปลอดภัยของแรงงานที่ย้ายถิ่นชั่วคราวมาสู่ประเทศไทย (Promoting Safe Migration for Temporary Migrants to Thailand) โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก Mekong-ROK Cooperation Fund จัดกิจกรรม การประชุมระดับนโยบาย (Policy Forum) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายที่นำไปสู่การย้ายถิ่นอย่างปลอดภัยในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อาทิ Ministry of Labour and Training, Cambodia; Ministry of Social Affair Veterans and Youth Rehabilitation, Cambodia; Ministry of Social Welfare, Relief and Settlement, Myanmar; Division of Economic Relations and Cooperation Department of International Economic Affairs MOFA of Thailand; สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน; สำนักโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย

Recent post