มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงาน 49 ปีวันพระราชทานนาม 130 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล
February 20, 2018
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิมั่นพัฒนา เปิด “ศูนย์วิจัยภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน แห่งแรกของโลก
February 21, 2018

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

teach

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๐ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทยหญิงจีรภัทร จันทรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คูหากาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีศักดิ์ แทนวันดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงสารนาถ ล้อพูลศรี นิยม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยจะเข้ารับรางวัลในงาน 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 2 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post