โครงการ “รีไซเคิลจักรยาน เพื่อประสานความผูกพันฉันพี่น้อง”
February 6, 2018
เดิน – วิ่งครบรอบ 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
February 12, 2018

Times Higher Education Asia University Rankings 2018

the2018

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 Times Higher Education (THE) ประกาศผลการจัดอันดับ Asia University Rankings 2018 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลยังคงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 97 ของเอเชีย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียจำนวนกว่า 350 แห่ง จาก 25 ประเทศ นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยไทยอีก 9 แห่ง ที่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การจัดอันดับ Asia University Rankings 2018 ในครั้งนี้ ใช้ตัวชี้วัดและค่าน้ำหนัก 5 ด้าน คือ Teaching (the learning environment) ร้อยละ 25, Research (volume, income and reputation) ร้อยละ 30, Citations (research influence) ร้อยละ 30, International outlook (staff, students and research) ร้อยละ 7.5 และ Industry income (knowledge transfer) ร้อยละ 7.5 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/regional-ranking

Recent post