ผู้แทนจากธนาคารกรุงเทพ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในโอกาสปีใหม่ 2561
March 2, 2018
ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับดี
March 2, 2018

การเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จากผู้แทนส่วนงาน

commitee1

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด “การเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จากผู้แทนส่วนงานแต่ละประเภท” ณ ห้องบรรยาย ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ การเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จากผู้แทนส่วนงาน แบ่งเป็นผู้แทนจากตำแหน่งงาน ดังต่อไปนี้

1. ผู้แทนข้าราชการตำแน่งวิชาการ 1 คน

2. ผู้แทนข้าราชการตำแหน่งทั่วไป 1 คน

3. ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ 1 คน

4. ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทสนับสนุน 1 คน

5. ผู้แทนลูกจ้างมหาวิทยาลัย 1 คน

โดย “การเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จากผู้แทนส่วนงาน” ผู้แทนจากตำแหน่งต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ พร้อมเสนอความเห็นและข้อวินิจฉัยในเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์นั้น ต่อสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายต่อไป

Recent post