โครงการ “พัฒนาศักยภาพเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาระบบไฟฟ้าชุมชนบ้านโรงหวด”
February 21, 2018
ม.มหิดลจัดโครงการ “พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรตามพระราชดำริระดับอำเภอ”
February 22, 2018

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธ “โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย” เนื่องในโอกาส พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครปฐม

tech5

21 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์ หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยผักและผลไม้ที่ปลอดภัยเพื่อครัวโลก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกบูธ “โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย” พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่การเกษตรที่น้อมนำแนวพระราชดำริ “ศาสตร์พระราชา” มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแหลมบัว ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

Recent post