งานวิจัย ม.มหิดล ชี้ “นมเปรี้ยวที่มีโพรไบโอติกส์ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเมื่อได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่”
February 22, 2018
นักศึกษามหิดลอินเตอร์ได้รับเลือกทำกิจกรรมร่วมกับ UN
February 26, 2018

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสัมมนาและนำเสนองานวิชาการ ในงานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา ครั้งที่ 17