คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดการแข่งขัน Cybersecurity ระดับนักศึกษา (STDiO CTF Competition)
January 14, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Israel experience and insights in Hi-Tech and venture capital (VC)
January 14, 2020

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 19/2563 (Council Visit) ณ วิทยาลัยนานาชาติ

001

วันที่ 14 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 19/2562 (Council Visit) ณ วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2564 และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นโดยมีประเด็นดังต่อไปนี้

ผลสำเร็จที่ภาคภูมิใจของวิทยาลัยนานาชาติ ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา
1. ความยั่งยืนขององค์กร
1.1 ด้านหลักสูตรต่าง ๆ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและการยอมรับระดับสากล: (1) จาก the Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), (2) จาก ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) และ TedQual UNWTO, (3) จากสถาบัน The Chartered Financial Analyst (CFA), (4) จาก National ELT Accreditation Scheme (NEAS) และ (5) การได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (TTM)
1.2 ด้านการเพิ่มจำนวนนักศึกษาใหม่ และความยั่งยืนทางการเงิน
1.3 การสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
2. ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน
2.1 การสร้างเวทีการศึกษาที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่น
2.2 การปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.3 การพัฒนาการเรียนการสอน
3. การพัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่ตอบสนองผู้เรียนยุคใหม่
4. การใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อบูรณาการโครงการความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ได้แก่ โครงการ (1) บางกอกน้อย (2) Sustainable Community-Based Tourism (3) พัฒนาบุคลากรของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (4) SiCRES และ (5) ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้Siriraj Medical Research Network (SiMRN) (Allergy and Immunology)
5. Pathway Programs และความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ

เป้าหมายและแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2564
1. ความยั่งยืนขององค์กร
2. ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน
3. การพัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่ตอบสนองผู้เรียนยุคใหม่
4. การใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน
5. Pathway Programs และความร่วมมือกับต่างประเทศ

Recent post