คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 19/2563 (Council Visit) ณ วิทยาลัยนานาชาติ
January 14, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานสัมมนาในโอกาสครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-ออสเตรีย ภายใต้หัวข้อ “Designing Our Future: Commitment Confirmed”
January 14, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Israel experience and insights in Hi-Tech and venture capital (VC)

vc30

วันที่ 14 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Israel experience and insights in Hi-Tech and venture capital (VC) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในครั้งนี้มี ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำวิทยากร Mr.Eliezer Manor ประธานบริษัท Shirat Enterprise จำกัด จากประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี มีประสบการณ์ด้านการพัฒนานวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในระดับนานาชาติ ทั้งในประเทศอิสราเอล สหรัฐอเมริกา จีน และกลุ่มยุโรป รวมทั้งเป็นนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Startup และ Entrepreneurship ให้กับทีมผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางสร้างความร่วมมือในการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในมหาวิทยาลัยจากหลายๆ ภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ สำหรับการบรรยายพิเศษในครั้งนี้จัดโดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ณ ห้องประชุมศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post