คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) วิทยาลัยนานาชาติ
December 2, 2019
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 1/2562 (Council Visit) ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
December 3, 2019

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ร่วมกับ Chiba University จัดการประชุมเชิงวิชาการ “International Conference on Resources and Human Mobility”

001

วันที 2 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Prof. Keiko Sakai, Dean, Center for Relational Studies on Global Crises, Chiba University กล่าวเปิดการประชุมเชิงวิชาการ International Conference on Resources and Human Mobility” จากนั้น นายวัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute) ได้ให้เกียรติปาฐกถาในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องจรินยารัศมิ์ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Chiba University จัดการประชุมเชิงวิชาการดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2562 ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานวิจัยในหัวข้อ “Relational Studies on Global Crises” โดยมีนักวิชาการและนักวิจัยจากสถาบันและหน่วยงานต่างๆ นำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ “Cross-Border Mobility of Agro-based Workers,” “Territories and Environment as Resources,” “Land and Human Mobility in Africa,” “Labor Migration and Resources,” “Conflicts over Resources,” “Visualize the Symbolic Representation of Refugees,” “Human Trafficking and Migration: Situations in Asia,” และ “Muslim Communities in Southeast Asia and Their Networks with the Middle East.”

Recent post