วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ร่วมกับ Chiba University จัดการประชุมเชิงวิชาการ “International Conference on Resources and Human Mobility”
December 2, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The First International Symposium on Botanical Gardens and Landscapes (BGL 2019)
December 3, 2019

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 1/2562 (Council Visit) ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

1

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 1/2562 (Council Visit) ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2564 และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมารวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มีความโดดเด่นในประเด็น ดังต่อไปนี้

1. จัดทำห้องปฏิบัติการศูนย์ออกกำลังกาย “DeeDo Weight Training Room” โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน จัดการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

2. ได้รับการรับรองความเป็นเลิศระดับชาติและนานาชาติ โดย FIFA มอบประกาศนียบัตร “FIFA Medical Centre of Excellence” โดยความร่วมมือกับภาคเอกชน

โดยมี อาจารย์ นพ.ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการเข้าเยี่ยมส่วนงาน (Council Visit) ในครั้งนี้ด้วย

Recent post