มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The First International Symposium on Botanical Gardens and Landscapes (BGL 2019)
December 3, 2019
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “MU Quality System for Executives”
December 3, 2019

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 5 โรงเรียน

kan16

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เนื่องในโอกาสเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ระหว่าง วิทยาเขตกาญจนบุรี กับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ของจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา โรงเรียนวิสุทธรังษี และโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการผนึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของอาจารย์ บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ภายใต้ผลตอบแทนและผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองฝ่าย ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นโรงเรียนนำร่อง โดยวิทยาเขตกาญจนบุรี ยังหารือความร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในอนาคตต่อไป

 

ขอบคุณภาพจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post