มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The First International Symposium on Botanical Gardens and Landscapes (BGL 2019)
December 3, 2019
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “MU Quality System for Executives”
December 3, 2019

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 5 โรงเรียน