วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 5 โรงเรียน
December 3, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
December 4, 2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “MU Quality System for Executives”

002_1024x683

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “MU Quality System for Executives” พร้อมการบรรยายให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (The ASEAN University Network-Quality Assurance: AUN-QA) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์ด้านการพัฒนาคุณภาพไปเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การเพื่อพัฒนาคุณภาพในองค์กรและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพสู่สากล ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post