มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 5
December 9, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “สถาบันการศึกษาทางสังคมศาสตร์กับโลกอนาคต”
December 11, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานรวมพลังต้านทุจริต ในวันต่อต้านการทุจริตสากล(International Anti – Corruption Day)

line_695133852867995-1024x768

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti – Corruption Day) โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้บริหารส่วนงาน และประชาคมมหิดลจากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมงาน กว่า 1,000 คน เพื่อร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล “I Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม” ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมจัดงานดังกล่าวขึ้น ตามที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day) ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) โดยผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ A ติดอันดับ 1 ใน 10 เป็น “มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ได้อันดับสูงที่สุด” ซึ่งดำเนินการประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 83 แห่ง

ทั้งนี้ มีส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมจัดงาน รวมพลังต้านทุจริต ในวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti – Corruption Day) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล รองคณบดีฝ่ายคลังและทรัพยากรบุคคล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม จากนั้น ผู้บริหาร 3 คณะ ได้แก่ รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และ รศ.นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล รองคณบดีฝ่ายคลังและทรัพยากรบุคคล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันและร่วมเดินขบวนรณรงค์ในการร่วมต่อต้านการทุจริต (MU International Anti-Corruption Day) และร่วมส่งเสริมค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล “I Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม”

Recent post