นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล คว้าเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ณ ประเทศฟิลิปปินส์
December 8, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานรวมพลังต้านทุจริต ในวันต่อต้านการทุจริตสากล(International Anti – Corruption Day)
December 9, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 5

line_684462275958092-1024x768

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 5/2562 (Yothi Medical Innovation District: YMID) ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การประชุมครั้งนี้ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ โดยมี นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธานในการประชุมฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมสุขภาพโยธี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงศกร ตันติลีปิกร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้อำนวยการจากสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในย่านโยธี ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันประสาทวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา องค์การเภสัชกรรม รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดนี้

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 5/2562 ได้มีการหารือเกี่ยวกับการนำเสนอบทบาทและแนวทางการสนับสนุนงานนวัตกรรมการแพทย์ไทย ความคืบหน้าโครงการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี การพิจาณาขั้นตอนการทำ Multicenter Clinical Trial การคัดเลือกโครงการสนับสนุนวิจัยนวัตกรรมการแพทย์โยธี ระยะที่ 2 การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีร่วมกับกรุงเทพมหานคร การจัดทำเว็บไซต์ และการพิจารณาพื้นที่ Co-working Space เป็นต้น

Recent post