พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านธนาคารชีวภาพเพื่อโรคมะเร็งแบบครบวงจร ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
December 4, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับผู้แทนจาก Trinity College Dublin ไอร์แลนด์
December 4, 2019

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 2/2562 (Council Visit) ณ บัณฑิตวิทยาลัย

grad visit01

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 2/2562 (Council Visit) ณ บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2564 และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมารวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยบัณฑิตวิทยาลัย มีผลสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
1. บัณฑิตศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
2. มีความร่วมมือกับต่างประเทศ (อาเซียนและเอเชีย) มากขึ้น เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ
3. ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนจัดทำหลักสูตร Short Course Trainings และ MAP soft skill
4. ใช้ระบบดิจิทัลดำเนินการด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5. การบริหารจัดการระบบภายในส่วนงานเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการเข้าเยี่ยมส่วนงาน (Council Visit) ในครั้งนี้ด้วย

Recent post