วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา Rutgers, The State University of New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา
January 9, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดตั้ง “หน่วยบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค”
January 10, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

9BBC574E-BFB7-4E3F-AB1F-963DA4A616E2

วันที่ 10 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ได้บรรยายในหัวข้อ “Where good ideas come fromโดยมี อาจารย์ แพทย์หญิง มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาเขตให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของวิทยาเขตฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและส่วนงาน วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post