โครงการ Mahidol University – University of Canterbury International Internship 2020 (MUUC 2020)
January 9, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
January 10, 2020

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา Rutgers, The State University of New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา

1

วันที่ 9 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Rutgers, The State University of New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีการอาหาร การเรียนการสอน และงานวิจัย ตลอดจนส่งเสริมผลงานทางวิชาการ ซึ่งกิจกรรมการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ นักศึกษาของ Rutgers ได้ร่วมกิจกรรม​ทางวิชาการกับนักศึกษา​และอาจารย์​หลักสูตร​เทคโนโลยี​การอาหาร​ การทัศนศึกษา​โรงงานอุตสาหกรรม​อาหารในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรี​ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยวิถีชีวิตเกี่ยวกับอาหารของคนไทย ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2563 ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post