พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ กลุ่มเซ็นทรัล
January 13, 2020
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดการแข่งขัน Cybersecurity ระดับนักศึกษา (STDiO CTF Competition)
January 14, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้าน MU – ERP จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

visit1

วันที่ 14 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวอนุช จิระวันชัยกุล ผู้อำนวยการกองคลัง ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบ Mahidol University Enterprise Resource Planning (MU – ERP) พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 530 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post