คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2563
January 13, 2020
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “EGMU พิชิตการเรียนรู้ด้วย STEM”
January 13, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

lc01

วันที่ 13 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย กล่าวต้อนรับและได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมณัฐ ภมรประวัติ ชั้น 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post